SİZE ÖZEL
 • Tüketici hakları

  4822 Sayılı Kanun ile Değişik
  4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

  Kabul Tarihi:6.3.2003

   

  BİRİNCİ KISIM
  Amaç, Kapsam, Tanımlar

  Amaç
  Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

  Kapsam
  Madde 2- Bu Kanun, 1inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar.

  Tanımlar
  Madde 3- Bu Kanunun uygulamasında;
  a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
  b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
  c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
  d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
  e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
  f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
  g) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
  h) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi,
  ı) İmalatçı-Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,
  j) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
  k) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,
  l) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,
  m) Reklamcı: Ticari reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi,
  n) Mecra kuruluşu: Ticari reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  o ) Teknik düzenleme: Bir ürünün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirilmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
  p) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını,
  İfade eder.

  İKİNCİ KISIM
  Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması

  Ayıplı Mal
  Madde 4- Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

  Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

  İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

  Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

  Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

  Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "2;özürlüdür"2; ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir.

  Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
  Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

  Ayıplı Hizmet
  Madde 4/A- Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilânlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir.

  Tüketici, hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde bu ayıbı sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, sözleşmeden dönme, hizmetin yeniden görülmesi veya ayıp oranında bedel indirimi haklarına sahiptir. Tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesi, durumun gereği olarak haklı görülemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 4 üncü maddede belirtilen şartlar çerçevesinde tazminat da isteyebilir. Sağlayıcı, tüketicinin seçtiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

  Sağlayıcı, bayi, acente ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren, ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

  Daha uzun bir süre için garanti verilmemiş ise, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile ayıplı hizmetten dolayı yapılacak talepler hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak, sunulan hizmetin ayıbı, tüketiciden sağlayıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

  Ayıplı hizmetin neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek edinilen hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

  Bu hükümler, hizmet sağlamaya ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

  Satıştan Kaçınma
  Madde 5- Üzerinde "2;numunedir"2; veya "2;satılık değildir"2; ibaresi bulunmayan bir malın; ticarî bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi halinde satıcı bu malların satışından kaçınamaz.
  Hizmet sağlamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.

  Aksine bir teamül, ticarî örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz.

  Diğer mal satışı ve hizmet sağlama sözleşmelerinde de bu hüküm uygulanır.

  Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar
  Madde 6- Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

  Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

  Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

  Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.

  6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından derhal giderilir.

  Bakanlık standart sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespit edilmesine ve bunların sözleşme metninden çıkartılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

  Taksitle Satış
  Madde 6/A- Taksitle satış, satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve malın veya hizmetin sözleşmenin düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiği satım türüdür.

  Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Sözleşmede bulunması gereken asgari koşullar aşağıda gösterilmiştir:

  a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adresleri ve varsa erişim bilgileri,
  b) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,
  c) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,
  d) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
  e) Peşinat tutarı,
  f) Ödeme planı,
  g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları.

  Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi geçersizdir.

  Taksitle satışlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.

  Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak satıcının veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması halinde kullanılabilir. Ancak satıcının veya sağlayıcının bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.
  Sözleşme şartları tüketici aleyhine hiçbir şekilde değiştirilemez.

  Devre tatil
  Madde 6/B- Devre tatil sözleşmeleri, en az üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, yazılı sözleşme ya da sözleşmeler grubudur.

  Devre tatil sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları Bakanlık belirler.

  Paket tur
  Madde 6/C- Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmelerdir.

  Paket tur sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları Bakanlık belirler.

  Kampanyalı Satışlar
  Madde 7- Kampanyalı satış, gazete, radyo, televizyon ilânı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır.

  Kampanyalı satışlar Bakanlığın izni ile yapılır. Bakanlık hangi tür satışların izne tabi olacağını, ön ödeme, taksit miktarı, teslim süresi, üretici firma garantisi, yatırılacak teminat ile kampanyalı satışlarda uyulması gereken usul ve esasları tespit eder.

  İlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren müteselsilen sorumludur.

  Tüketici kampanyadan ayrılmaya karar verdikten sonra kampanyayı düzenleyen, mal veya hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek şartıyla tüketicinin o ana kadar ödediği tüm bedeli ödemekle yükümlüdür.

  Kampanyayı düzenleyen, kampanyalı satışlarda düzenlenecek yazılı sözleşmede, 6/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak "2;kampanya bitiş tarihi"2; ve "2;mal veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli"2;ne ilişkin bilgileri de içeren sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır.

  Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, ön ödeme tutarı, mal veya hizmetin satış bedelinin yüzde kırkından fazla olamaz.
  Kampanyalı satışlarda malın teslim ya da hizmetin ifa süresi on iki ayı aşamaz. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar için bu süre otuz aydır.

  Tüketicinin ödemeye ilişkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda, malın teslimi ya da hizmetin ifası, ödemenin bitimini takiben en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.

  Kampanyalı taksitle satışlarda 6/A maddesi hükümleri de uygulanır.

  Kapıdan Satış
  Madde 8- Kapıdan satış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır.

  Bakanlık, kapıdan satış yapacaklarda aranılacak nitelikleri, bu Kanuna tabi olan ve olmayan kapıdan satışları ve kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirler.

  Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.

  Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir.

  Taksitle yapılan kapıdan satışlarda 6/A maddesi, kampanyalı kapıdan satışlarda 7 nci madde hükümleri ayrıca uygulanır.

  Kapıdan Satışlarda Satıcının ve Sağlayıcının Yükümlülüğü
  Madde 9- Kapıdan satış sözleşmelerinde, sözleşmede bulunması gereken diğer unsurlara ilave olarak mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve en az on altı punto ve koyu siyah harflerle yazılmış aşağıdaki ibare yer almak zorundadır:

  Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

  Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür.

  Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

  Mesafeli Sözleşmeler
  Madde 9/A- Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir.

  Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.

  Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı andan itibaren otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

  Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddî malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.

  Cayma hakkı süresince sözleşmeye konu olan mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceğine ilişkin hükümler dışında kapıdan satışlara ilişkin hükümler mesafeli sözleşmelere de uygulanır.

  Satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukukî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

  Tüketici Kredisi
  Madde 10- Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

  Sözleşmede;
  a) Tüketici kredisi tutarı,
  b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
  c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
  d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
  e) İstenecek teminatlar,
  f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
  g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
  h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
  ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,
  yer alır.

  Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez.

  Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne oranda yapılacağının usul ve esaslarını belirler.

  Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.

  Kredi verenin ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da krediyi kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Bu yasağa rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketici bu kıymetli evrakı kredi verenden geri istemek hakkına sahiptir. Ayrıca, kredi veren kıymetli evrakın ciro edilmesi sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

  Kredi Kartları
  Madde 10/A- Kredi kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler de 10 uncu madde hükümlerine tabidir. Ancak, bu tür krediler hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (h) ve (ı) bentleri ile dördüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

  Kredi veren tarafından tüketiciye gönderilen dönemsel hesap özetleri, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen ödeme planı hükmündedir. Dönemsel hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarının vadesinde ödenmemesi halinde; tüketici, 10 uncu maddenin (f) bendinde yer alan gecikme faizi dışında herhangi bir isim altında yükümlülük altına sokulamaz.

  Kredi veren faiz artırımını otuz gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadır. Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

  Mal veya hizmetin kredi kartı ile satın alındığı durumlarda, satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemez.

  Süreli Yayınlar
  Madde 11- Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün ve/veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği durumlarda; kitap, dergi, ansiklopedi, afiş, bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve dağıtımı yapılamaz. Bu amaçla kampanya düzenlenmesi halinde, kampanya süresi altmış günü geçemez. Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemez.

  Süreli yayın kuruluşu, kampanyaya ait reklam ve ilânlarında, kampanya konusu mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilân etmek ve kampanya konusu mal veya hizmetin teslim ve ifasını, kampanyanın bitiminden itibaren otuz gün içinde yerine getirmek zorundadır.

  Kampanya süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle artırılamaz. Kampanya konusu mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamayacağı gibi, bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir kampanya konusu haline getirilemez. Bu Kanunun uygulamasında, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir kampanya olarak kabul edilir.

  Süreli yayın kuruluşları tarafından düzenlenmeyen, ancak süreli yayınla doğrudan veya dolaylı irtibatlandırılan kampanyalar da bu hükümlere tabidir.

  Abonelik Sözleşmeleri
  Madde 11/A- Her türlü abonelik sözleşmelerine taraf olan tüketiciler, isteklerini satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son verebilirler.

  Satıcı tüketicinin aboneliğe son verme isteğini, yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

  Süreli yayın aboneliğine son verme isteği ise; yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren günlük yayınlarda onbeş gün, haftalık yayınlarda bir ay, aylık yayınlarda üç ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe konulur.

  Satıcı, abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın onbeş gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

  Fiyat Etiketi
  Madde 12- Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

  Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır.
  Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapılır.

  Fiyatı; Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tarafından belirlenen mal veya hizmetlerin, belirlenen bu fiyatın üzerinde bir fiyatla satışa sunulması yasaktır.

  Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler. Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle ayrı ayrı görevlidirler.

  Garanti Belgesi
  Madde 13- İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

  Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

  Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez.

  Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

  Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

  Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

  Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
  Madde 14- Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur.

  Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

  Satış Sonrası Hizmetler
  Madde 15- İmalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadırlar.

  İmalatçı veya ithalatçıların bulundurmaları gereken yedek parça stok miktarı Bakanlıkça belirlenir.

  İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini, o malın yeni ithalatçısı sunmak zorundadır.

  Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

  Garanti belgesiyle satılmak zorunda olan bir sanayi malının garanti süresi sonrasında arızalanması durumunda, o malın Bakanlıkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde onarımı zorunludur.

  Ticari Reklam ve İlanlar
  Madde 16- Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

  Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.

  Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir.

  Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür.

  Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

  Reklam Kurulu
  Madde 17- Ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilânları incelemek ve inceleme sonucuna göre, 16 ncı madde hükümlerine aykırı reklam ve ilânları üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezası verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu oluşturulur. Reklam Kurulu kararları Bakanlıkça uygulanır.

  Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke koşullarının yanı sıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alır.

  Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam Kurulu;

  a) Bakanlıkça ilgili Genel Müdür Yardımcıları arasından görevlendirilecek bir üye,
  b) Adalet Bakanlığınca, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından görevlendirilecek bir üye,
  c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam konusunda uzman bir üye,
  d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite öğretim elemanları arasından seçeceği bir üye,
  e) Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye,
  f) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye,
  g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin değişik sektörlerden görevlendireceği dört üye,
  h) Türkiye’deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,
  i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,
  j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği veya üst örgütlerinin görevlendireceği bir üye,
  k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,
  l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,
  m) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye,
  n) Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye,
  o) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir üye,
  p) İşçi sendikaları konfederasyonlarından bir üye,
  r) Memur sendikaları konfederasyonlarından bir üye,
  s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,
  t) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,
  u) Türk Eczacılar Birliğinden bir üye,
  v) Türk Diş Hekimleri Birliğinden bir üye,
  olmak üzere yirmibeş üyeden oluşur.

  Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.

  Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

  Kurul, Başkan dahil en az ondört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.

  Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli, ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir.

  Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

  Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.

  Reklam Kurulu kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Reklam Kurulu Başkanlığınca açıklanır.

  Reklam Kurulunun görevleri, kuruluş, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

  Zararlı Tehlikeli Mal ve Hizmetler
  Madde 18- Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin kişi beden ve ruh sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malların emniyetle kullanılabilmesi için üzerine veya ekli kullanım kılavuzlarına, bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.

  Bakanlık, hangi mal veya hizmetlerin açıklayıcı bilgi ve uyarıları taşıması gerektiğini ve bu bilgi ve uyarıların şeklini ve yerini ilgili bakanlık ve diğer kuruluşlarla birlikte tespit ve ilânla görevlidir.

  Mal ve Hizmet Denetimi
  Madde 19- Tüketiciye sunulan mal ve hizmetler; ilgili bakanlıklar tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan teknik düzenlemeye uygun olmalıdır.

  İlgili bakanlıklar, bu esaslara göre denetim yapmak veya yaptırmakla görevlidir. Mal ve hizmet denetimine ilişkin usul ve esaslar her bir ilgili bakanlıkça ayrı ayrı tespit ve ilân edilir.

  Tüketicinin Eğitilmesi
  Madde 20- Tüketicinin eğitilmesi konusunda örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarına, Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır.

  Tüketicinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Tüketici Konseyinin önerisi ile Bakanlıkça tespit ve ilân olunur.

  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Tüketici Kuruluşları

  Tüketici Konseyi
  Madde 21- Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri, ilgili mercilerce öncelikle ele alınmak üzere iletmek amacıyla, Bakanlığın koordinatörlüğünde bir "2;Tüketici Konseyi"2; kurulur.

  Tüketici Konseyi, Bakanın veya görevlendireceği bir Bakanlık görevlisinin başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Turizm ve Çevre bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, büyük şehir belediyeleri, il belediyelerini temsilen Türk Belediyeler Birliği, işçi sendikaları konfederasyonları, memur sendikaları konfederasyonları,Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve tüketici örgütleri temsilcilerinden oluşur.

  Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sayı ve nitelikleri ile Tüketici Konseyine katılabilmek için tüketici örgütlerinin sahip olmaları gereken asgari üye sayısı ve bu örgütlerin Tüketici Konseyine gönderecekleri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir şekilde Tüketici Konseyinin toplam üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamaz. Tüketici Konseyi yılda en az bir kez toplanır.

  Tüketici Konseyinin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
  Madde 22- Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, bu Kanunun uygulamasından doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla en az bir tüketici sorunları hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.

  Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.

  Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici sorunları hakem heyetinin başkanlığı en büyük mülki amir ya da görevlendireceği bir memur tarafından yürütülür. Tüketici örgütü olmayan yerlerde tüketiciler, tüketim kooperatifleri tarafından temsil edilir. Tüketici sorunları hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince re&tt2;sen doldurulur.

  Tüketici sorunları hakem heyetlerinde heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmak üzere en az bir raportör görevlendirilir.

  Değeri beşyüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

  Değeri beşyüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırlar her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilân edilir.

  25 inci maddede cezai yaptırıma bağlanmış hususlar dışındaki tüm uyuşmazlıklar, tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetkileri kapsamındadır.

  Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Başkan ve üyeleri ile raportörlere verilen huzur hakkı veya huzur ücretinin ödenmesine ilişkin esas ve usuller, bir ayda ödenecek tutar 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

  Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Yargılama ve Cezaya İlişkin Hükümler

  Tüketici Mahkemeleri
  Madde 23- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

  Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretleri, 29 uncu maddeye göre bütçede öngörülen ödenekten(*) Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye gelir(*) kaydedilir. Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür.

  Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.

  Bakanlık ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilirler.

  Gerekli hallerde tüketici mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmasına karar verebilir. Tüketici Mahkemesince uygun görülen tedbir kararları, masrafı daha sonra haksız çıkan taraftan alınmak ve 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye gelir (*) kaydedilmek üzere, ülke düzeyinde yayınlanan gazetelerden birinde Basın İlan Kurumunca ve ayrıca varsa davanın açıldığı yerde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilân edilir.

  Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesi kararları ise masrafı davalıdan alınmak üzere aynı yöntemle derhal ilân edilir.

  Üretimin Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması
  Madde 24- Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava açabilir.

  Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde, malın satışı geçici olarak durdurulur. Mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içinde malın ayıbının ortadan kaldırılması için üretici-imalatçı ve/veya ithalatçı firma uyarılır. Malın ayıbının ortadan kalkmasının imkânsız olması halinde mal, üretici-imalatçı ve/veya ithalatçı tarafından toplanır veya toplattırılır. Toplatılan mallar taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilir veya ettirilir.

  Satışa sunulan bir seri malın, tüketicinin güvenliğini tehlikeye sokan ayıp taşıması durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

  Ayıplı malları satın alan tüketicilerin uğradıkları maddî ve manevî zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.

  4 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümlerine tâbi bir seri ayıplı malın satışa arz edilmesi durumunda bu madde hükümleri uygulanmaz.

  Olduklarından Farklı Görünen Mallar
  Madde 24/A- Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple de tüketiciler tarafından gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan malların üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaktır.

  Mal piyasaya sürülmüşse, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

  Olduğundan farklı görünen malı satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.

  Ceza Hükümleri
  Madde 25- 6 ncı maddenin yedinci fıkrası uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırılığı tespit edilen her bir sözleşme için 50.000.000 lira para cezası uygulanır.

  4 üncü maddenin yedinci fıkrasında, 5 inci maddede, 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında, 6/A maddesinde, 6/B, 6/C maddeleri uyarınca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda, 7 nci maddenin beşinci fıkrasında, 9 uncu maddede, 9/A maddesinde, 10 uncu maddede, 10/A maddesinde, 11/A maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına, 12, 13, 14, 15 ve 27 nci maddelerde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında 100.000.000 lira para cezası uygulanır.
  7 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında 250.000.000 lira para cezası uygulanır.

  20 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça tespit ve ilân olunan usul ve esaslara aykırılığa 500.000.000 lira para cezası uygulanır. Aykırılık ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve televizyonlarca gerçekleştirilmişse cezanın on katı uygulanır.

  18 inci maddeye aykırı hareket eden üretici-imalatçı ve ithalatçı hakkında 1.000.000.000 lira para cezası, satıcı-sağlayıcı hakkında ise bu cezanın beşte biri uygulanır.

  19 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 2.000.000.000 lira para cezası uygulanır.

  11 inci maddeye aykırı hareket edenler hakkında 5.000.000.000 lira para cezası uygulanır. Aykırılık ülke düzeyinde yayım yapan süreli yayın ile gerçekleşmişse cezanın yirmi katı uygulanır. Bakanlık, ayrıca süreli yayın kuruluşundan kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilânın durdurulmasını ister. Bu isteğe rağmen aykırılığın devamı halinde, reklam ve ilânın durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayı- gün için 100.000.000.000 lira para cezası uygulanır. Bakanlık, kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilânın durdurulması talebi ile Tüketici Mahkemesine başvurur.

  16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya düzeltme ve/veya 3.500.000.000 lira para cezası uygulanır. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. 16 ncı maddeye aykırılık, ülke düzeyinde yayın yapan yazılı, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçekleşmiş ise, para cezası on katı olarak uygulanır.

  7 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarına aykırı hareket edenlere, kampanya konusu mal veya hizmetin fatura bedeli oranında para cezası uygulanır. Kampanyayı düzenleyen, tüketici kampanyadan ayrıldığında, para iadesinde bulunursa bu

 • İade ve değiştirme

   

  Müşterilerimiz paketi teslim alırken bazı hususlara özellikle dikkat etmelidir. Dikkat edilmemesi halinde paketin size layıkıyla ulaştırıldığı kabul edilir.Sipariş üzerine yaptıracağınız ürünlerin değiştirilmesi yapılmamaktadır.

  Paket Kontrolü :
  Paket size ulaştığında fiziksel olarak zarar görüp görmediğini kontrol edin. Ezilmiş, yırtılmış, açılmış paketleri mutlaka kargo yetilisi eşliğinde açarak kontrol edin. Beklenmedik bir durum oluştuysa paketi teslim almayıp kargo yetkilisine tutanak tutturarak tarafımıza iade edilmesini sağlayın.

  Hasarsız Görünen Paketler:
  Bazı durumlarda paket dışarıdan bakıldığında zarar görmemiş olsa bile içindeki ürünler her hangi bir sebepten dolayı zarar görmüş olabilir. Kapınıza gelen siparişi  kargo yetkilisinin yanında açıp faturası ile karşılaştırarak, bir hata, eksiklik ve tahribat olup olmadığını kontrol ediniz. Almış olduğunuz üründe tahribat veya eksiklik olması koşulunda kargo görevlisinin yardımı ile tutacağınız tutanakta belirtip, ürünü kargo yetkilisine teslim ediniz. Aksi halde ürünü eksiksiz aldığınız kabul edilip iade işlemi gerçekleştirilmez.

 • Tipografik hatalar

  www.e-kupa.com, web sitesinde yayinlanan bilgilerdeki tipografik hatalardan sorumlu degildir.Eğer bu tür hatalarla karşılaşırsanız bilgi@e-kupa.com e-posta adresimize lütfen bildiriniz.

 • Bayimiz olmak istermisiniz ?

  Bulunduğunuz bölgede (Türkiye içi) hergün pazarpayı büyüyen kişiye özel hediyelik  eşya sektöründe sizde bayimiz olmak isterseniz bize bir tık kadar uzaktasınız demektir.Firmamız İstanbul içerisinde kendi sektöründe fuarlara katılmış (Feshane),Alışveriş merkezlerinde stant projelerinde bulunmuş(Ümraniye CarrefourSa) ve halen Beyoğlu&tt2;ndaki mağazasında (Galatasaray Kırtasiye) tüketiciyle buluşarak hizmet vermektedir. 

  Vereceğiniz siparişler ödeme alındığı günün ertesi iş günü tarafınıza yada sizin belirleyeceğiniz adrese kargo edilmektedir..Kargo süresi İstanbul&tt2;dan 600 km.uzaklığa kadar 24 saat,daha uzak mesafeler içinse 48 saattir.Sizde mağazanıza,internet sitenize şahıs yada kurum olarak hiçbir maddi yükümlülük ,kota vb..gibi şeylerin altına imza atmadan ürünlerimizi alarak (toptan yada numune olarak)satışa sunmak ve bayimiz olmak isterseniz  bayi@e-kupa.com adresine bayilik isteğinizi belirten bir e-posta yollayın,sizde %47&tt2;ye varan iskonto oranları ile bayilerimiz arasına katılın.

 • Bayimiz olmak için

  * Sitemize üye olmalısınız.

  * İsteğinizi bildiren e-postanızı bayi@e-kupa.com adresine gönderiniz.

  * İsteğinize istinaden tarafınıza bayilik sözleşmesi e-posta yoluyla gönderilecektir.

  * Bayilik sözleşmenizi eksiksiz doldurarak (0212 252 41 76) numaralı faksa yollayınız.

  * Sözleşmeniz onaylandığı taktirde tarafınıza bir e-posta yollanacaktır.

  * Bayiliğiniz onaylandığında şifrenizle siteye giriş yaptığınızda perakende değil bayi fiyatlarımızı görebileceksiniz.

 • Müşteri yorumları

  Hediye olacak şekilde e-kupa ailesinden sihirli kupa aldım ve harika olmuş..Geçikmede yaşamadım..Size çok teşekkür ederim..Herkese sizi önereceğim...
  BAHADIR SELÇUK - ADAPAZARI / SAKARYA


  Ürün hakkında her hangi bir sorun yaşamadım ve her şey 4 - 4lüktü.Herşeyden memnunum. Kargoda da her hangi bir gecikme olmadı.Alışveriş esnasında biraz zorluk çektim ama kademe kademe ilerledikçe daha da kolaylaştı işim :)
  HARUN ŞEN - İSTANBUL


  Üründen gayet memnun kaldım. İlginiz ve hızlı gönderiniz için çok teşekkür ederim.
  MERAL SUKAS - GEBZE / KOCAELİ


  Herşey tam istediğim gibi olmuş.Teşekkür ederim.
  MERT EFEKAN - İSTANBUL


  23.12.2008 tarihinde siparişini verdiğim ve 24.12.2008 tarihinde elime ulaşan siparişim için; sipariş aşaması, kurulan iletişim, bilgilendirme ve teslim sürelerinde göstermiş olduğunuz özeninizden dolayı size teşekkür ederim.İyi çalışmalar....
  ÇİLER İPEKAL - İSTANBUL


  Çok teşekkürler süper olmuş bardağım.Elinize sağlık...
  GÜLİZ ÇETİN - KIRKLARELİ


  Sayın yetkili;Sipariş verdiğim ürün beklediğim zamanda ve beklediğim şekilde elime ulaştı.Teslimat yada ödeme aşamasında hiçbir sorun yaşamadım.Ürün aynen istediğim gibi hazırlanmıştı.Çok memnun kaldım.Çok teşekkür ederim.Elinize sağlık.İyi çalışmalar.
  Dr.SAMAR RENK - İSTANBUL


  Herhangibir sorun yada bekleme yaşamadım.Teşekkürler.
  GALİP BURAK ÜÇOK - İSTANBUL


  Çok teşekkür ederim.Ürün elime sağlam bir şekilde ulaştı.Çok güzel olmuş.Teşekkür ederim.Hayırlı işler :)))))))))
  HALİT ÇALBAY - KİLİS


  Öncelikle ilginize teşekkür ederim.İlk defa sitanizden alışveriş yaptım.Herşey çok iyi ve kolaydı.Çok kısa sürede siparişlerim elime ulaştı.Ürünlerinizde gayet güzel çok beğendim.Önemli olan müşteri memnuniyeti ise ben memnun kaldım.Sizlere iyi çalışmalar....
  AYHAN ÖZBAY - ARTVİN


  Merhabalar...Yorum gönderecektim ama vakit bulamadım.İlk kez internetten bir ürün aldığım zaman bu kadar memnun kaldım diyebilirim.Ürün tam istediğim gibi olmuş ve bu kadar hızlı ulaşabileceğini tahmin edememiştim açıkçası.İşyerimdeki arkadaşlarada tavsiye ettim ve sipariş verdiler.Başarılarınızın devamını dilerim.Bir sonraki alışverişte görüşmek ümidiyle...
  AYŞEGÜL KALELİ - İSTANBUL


  Satın aldığım ürünle ilgili hiçbir sorun yaşamadım.Tam istediğim gibi hazırlanmış.Özellikle kargo tahminimden daha çabuk geldi.Ayrıca sistemin hızlı ve güvenilir olmasıda cabası.Herkese tavsiye ediyorum.
  HİLAL URHAN - İSTANBUL


  Teşekkürler e-kupa...Sevgili dostlar e-kupa.com çalışanlarını kutlamak istiyorum.Çarşamba günü 16:00 da sipariş verdim.Perşembe günü öğleden sonra ulaşmış hediye.İstanbuldan Mersine.Ayrıca resimde süper görünüyor.Sevgilim çok beğendi.
  RENAN TUFAN - İÇEL


  Ürünüm hızlı bir şekilde bana ulaştı ve gerçekten güzel görünüyor.İlginiz ve hızlı teslimatınız için çok teşekkür ederim.En kısa zamanda yeni siparişlerimi vericem.
  BAHADIR SELÇUK - İSTANBUL


  Kargo,teslimat zamanı,hizmet kaliteniz...Herşey muhteşemdi,çok teşekkür ederim.Yalnızca linux işletim sistemi ve firefox tarayıcı kullandığım bilgisayarımdan internet sitenizdeki programları desteklememesi nedeniyle sipariş veremedim.Firefoxuda destekleyen bir site daha hoş olacaktır.Herşey için tekrar teşekkür ederim.
  ANIL YALAZI - İSTANBUL


  Ürün tam arzu ettiğim gibi hazırlanmış. Resim kalitesi de gayet iyi. Kargoda gecikme ya da üründe herhangi bir tahribatla karşılaşma gibi sorunlar yaşamadım. Göstermiş olduğunuz titizlik için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim...
  AYŞE EREN KALKAN - İZMİR


  Gerek siparişte gerekse siparişi teslim aldığımda hiçbir tereddüt etmedim. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için,siparişimin tahminimden çok daha güzel bulduğum için,teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim.
  HÜLYA YILDIZ - İSTANBUL


  Ürününüzden çok memnun kaldım.Ne gecikme yaşadım nede ürünle ilgili bir problem yaşadım.Kaliteli hizmetiniz için teşekkürler.İyi çalışmalar.
  MEHTAP UÇAR - ZONGULDAK


  Ürünüm tamda sipariş verdiğim gibi hatta tahminimdende daha güzel geldi.Hiçbir sorun yaşamadım,teslimatta çok hızlı oldu.Çok çok teşekkür ederim.
  GÜLAY ARSLAN - İSTANBUL


  Doğrusunu söylemek gerekirse, süpersiniz. Bu kadar hızlı hizmet verebileceginizi hiç düşünmemiştim.Siparişimi aynı gün içerisinde kargoya vermeniz beni çok mutlu etti.Sizlere teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
  BAYRAM KARATAŞ - İSTANBUL


  Üründen çok memnun kaldım.Gerçekten çok güzel olmuş elinize sağlık fakat kargodan sorun yaşadım.Kendi şubeleri arasında karışıklık yaşandığından dolayı biraz gecikti ama sizden çok memnun kaldım.
  HİLAL BAYDEMİR - İSTANBUL


  Siparişimi zamanında ve sorunsuz olarak aldım.İlginizden dolayı teşekkür ederim.İyi çalışmalar.
  NURDAN YAVUZ - DÜZCE


  Ürünü Cuma günü sipariş verdim. Pazartesi günü sabah elimdeydi. Not olarak belirttiğim her şeye harfiyen uyulmuştu. Aldığım kupayı da çok beğendim. Herkese güvenilir bir site olduğunu bildirmek ister ve tavsiye ederim. Teşekkürler...
  VERA ASSAEL - İSTANBUL


  Hiç bir sorun yaşamadım.Yalnız bir konuda tereddüte düştüm.O da gelen bilgilendirme mailinde faturanın da kargo paketiyle gönderildiğiydi.Teyit etmek için aradığımda böyle bir durum olmadığını öğrendim.İlginiz için teşekkürler.İyi çalışmalar.
  ESMA YILDIRIM - ANTALYA


  Çok teşekkür ederim,hiçbir sorun yaşamadım.
  NİLAY SARIKAYA - İSTANBUL


  Ürün tam istediğim gibi.üstelik elime çok hızlı ulaştı.İlginiz için teşekkürler.
  NEYRAN ÜNAL - İSTANBUL


  Sipariş ettiğim ürün ilk seferinde kırık geldi,iade ettim.Daha sonra gelen üründen gayet memnun kaldım.Teşekkürler...
  ECE CEBECİ - İSTANBUL


  Emeklerinizden dolayı teşekkür ederim.Ürün istediğim gibi olmuştu ve 1 günde elime ulaştı.Bu kadar çabuk gelmesi şaşırttı beni.Tekrar teşekkür ederim.
  ELİF ÖZTÜRK - ORDU


  Siparişim tam istediğim şekilde ve çok hızlı elime geçti sizi tebrik ederim.
  Dr.OĞUZ ERKARA - İSTANBUL


  Herşey süperdi,ürün çok hızlı ve güvenli olarak elime ulaştı ve herşey istediğim gibiydi.Emeğiniz için teşekkür ederim.İyi çalışmalar.
  İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR - İSTANBUL


  Öncelikle ilginize teşekkür ederim.Siparişi verir vermez ilgilenmeniz ve geri dönmenizden dolayı memnunum.Kupadaki baskılar çok güzel gözüküyor resim kalitesi güzel.Tek problem kupanın içerisine sıcak su koymadan resimler kupa üzerinden belli oluyor.Eğer siyah rengin koyuluğu daha fazla olsaydı daha güzel olabilirdi.Ama yinede teşekkür ederim kupanın kalitesini ve resim baskısını beğendim.İyi çalışmalar.
  ZEYNEP ÇETİN - KOCAELİ


  Satın aldığım üründe hiçbir problem yaşamadım.Hiçbir eksik yoktu ürün istediğim gibi olmuştu.Kargo ise beklediğimden daha hızlıydı.Sitedede herhangi bir problem yaşamadım tüm sorduğum sorulara çok net ve açık cevaplar alarak yollamayı başardım :))) Çok teşekkürler.Sizi çevreme önereceğim.
  DİLARA ÖZGE ŞAHİN - İSTANBUL


  Siparişim kısa sürede elime ulaştı.Ürün beklediğimden de güzel olmuş.İlginiz ve hızlı gönderiniz için çok teşekkür ederim.
  EMİR KENAR - LÜLEBURGAZ


  İlgi ve alakanıza teşekkür ediyorum. Alışveriş yaparken, kargo aşamasında ya da sitenizin kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşmadım. Mini tişört baskılarınızın kalitesinden de son derece memnunum. sadece kolye beni biraz hayal kırıklığına uğrattı o kadar. Arka fonun kırmızı olması, plastik görünümü ve boyun bağı kısmı bu heryerde kolaylıkla bulunamayacak ürünü basit göstermiş. İnsan eline aldığında (baskının kolay olmadığını kabul ediyorum) tişörtlere nazaran kolyenin verdiği paraya değmediğini düşünüyor. Esi zamanlardan içersine fotoğraf konabilen çerçeveli kolyelere benzer bir görünüm kolyeyi daha zengin gösterecektir kanısındayım. Şirkette gösterdiğim hemen hemen tüm arkadaşlarımda benimle aynı fikirde. Verdiğiniz düşüncelerimizi paylaşabilme fırsatı için tekrar teşekkürler ediyorum.
  NAZAN KAĞNICI -İSTANBUL


  Sizden almış olduğum ürünle ilgili bir sorun yaşamadım(Sadece bardağın üst kısmına -beyaz olan yere-siyah boyadan az bir bulaşma olmuş)Kurye umduğum süreden daha hızlı ürünü bana ulaştırdı.Alışveriş yaparken sitenizin anlaşılır düzenlenmiş olmasından dolayı hiçbir sıkıntı yaşamadım.İnternetten alışverişi pek kullanmasamda sitenizin ilk bakışta bana verdiği güvenden dolayı güvensizlik hissetmedim.Bu olumlu yönlerinizden dolayıda burdaki pek çok arkadaşıma tavsiye ettim ve bundan dolayı sizden alışveriş yapanlarda oldu.Verdiğiniz kaliteli ve hızlı hizmetten dolayı firmanıza teşekkür ediyorum.
  BETÜL NAİBOĞLU – İSTANBUL


  Siparişimle ilgili herhangi bir sorun yaşamadım. yalnız. tuncelinin ilçesinde olduğumdan dolayı mng kargo buraya gelemiyormuş. mesela yurtiçi geliyor. oradabir sıkıntı yaşadım. bir de mng nin buraya gelemeyeceğini söylemek için e-mail adresime mesaj çekmişsiniz. ben o mesajı çok geç de görebilirdim. bu gibi bildirimlerde telefonla aramanız daha iyi olur. bunun haricinde herşeyden çok memnun kaldım teşekkür ederim. iyi çalışmalar dilerim.
  ARİF SEVİNÇ – TUNCELİ


  İlk olarak ilginize çok teşekkür ederim.Ürünle ilgili hiçbir sorun yaşamadım çok memnun kaldım.Kargo söylendiği tarihte tarafıma ulaştı.Titiz çalışmalarınız için tekrar teşekkür ederim.Başarılarınızın devamını dilerim.
  MÜGE TÜYSÜZ – İSTANBUL


  Hersey ıstedıgım gıbıydıı cok tesekkur ederım..kolay gelsın.
  EDA YÜKSEKGÖNÜL – İSTANBUL


  Selamlar...
  Aldığım üründen son derece memnun kaldım. özellikle kargonun hemen ertesi gün elime ulaşacak şekilde çalışması gerçekten çok iyi oldu. başarılarınızın devamını dilerim. yeniden görüşmek üzere.Saygılar.
  ERDEM ŞALVA – GAZİANTEP


  Üzeri fotoğraf baskılı porselen kupa siparişi verdim.Baskı kalitesi gayet iyiydi.Kargo geçikme olmaksızın hemen elime geçti.Siparişim eksiksiz elime ulaştı.Alışveriş sırasında bir zorluk, güvensizlik çekmedim.Tek olumsuz şey kupayı daha ilk kullanımda içinin çatlaması.Porselen olduğu için çatlama olabileceğini düşünmüştüm ama ilk kullanımda çatlaması kötü oldu.
  EMİR ARGIN – KIRKLARELİ


  Siparişim kısa sürede elime ulaştı.Ürün beklediğimden de güzel olmuş.İlginiz ve hızlı gönderiniz için çok teşekkür ederim.
  EMİR KENAR – LÜLEBURGAZ


  Hersey cok iyiydi. cok tesekkurler.
  AHMET ELMAS – İZMİR


  Thank you very much e-kupa.com...Göndermiş olduğunuz ürününüzü çok beğendim düşünen arkadaşlara terettüd etmeden siparişini versin diyorum emeği geçen ve vermiş olduğunuz hizmetten dolayı çok teşekkür ederim.
  YUNUS EMRE ÖTKEN - İSTANBUL


  Bu sizden aldığım 2. kupa ama sanırım ilkinin rengi daha canlıydı çekilen fotoğrafla ilgisi varmıdır bilemiyorum ama yine de fena değil. Kargo da gayet hızlıydı teşekkür ederim.İyi çalışmalar dilerim
  BURÇAK AKBAŞ  - İSTANBUL


  Ürünle ilgili hiç bir sorun yaşamadım, sipariş verdikten 1gün sonra elime ulaşması beni şaşırttı, gönderdiğim resim çok güzel bir şekilde hazırlanmıştı, eklediğim not dizaynı da güzel bir şekilde yazılmıştı, herşey için teşekkürler...kesinlikle güvenilir bi site....
  ÖZLEM  SOLMAZ - ARTVİN


  Gerçekten çok güzel olmuş ellerinize sağlık teşekkür ederim ne vaat ettiyseniz aynen gerçekleşti.
  DURMUŞ HELHEL - ISPARTA


  Hiç bir sorun yaşamadım.ilginize tesekkur ederim.
  ELİF NUR ÖZEREN - İSTANBUL


  Kupayı aldım, güzel olmuş teşekkürler ...
  MERVE ÇAKIR - İSTANBUL


  Satın aldığım üründe herhangi bir sorunla karşılamadım.Ürünü şehir dışındaki birisine hediye olarak gönderdim ürünün son halini ben görmedim ama memnun kaldığını ve beğendiğini söyledi.)Kargo ertesi gün elime ulaştı bir sorun olmadı.İkinci bir fotoğraf eklediğimde yada hangi fotoğrafı eklediğimi neyi kaçtane göremiyorum bu bi eksiklik !... Yani neyi sipariş yada neyi onayladınızı bilmiyosunuz neleri eklediğinizden emin değilseniz tereddüt edebiliyosunuz buda bi eksiklik bence...
  MURAT ZENK – İSTANBUL


  Siz e-kupada emeği geçenlere çok teşekkür ederim.Bu kadar erken elime geçeceğini tahmin edemezdim.2 gün bile sürmeden kargo elime ulaştı.Çok teşekkür ederim.
  İBRAHİM KARA – ŞANLI URFA


  Ürün için çok teşekkür ederim,siparişte ve kargoda hiç sorun yaşamadım,müşteri memnuniyetine hassasiyetinizden dolayı çok teşekkür ederim...:))) Yalnızca sihirli kupanın boyası biraz daha koyu yapılabiliyor olsa idi çok daha iyi olurdu,böylece kupanın sahibi sadece sıcak su koyduğunda fotoğraf görülebilir ,daha hoş bir sürpriz olabilirdi.Şimdi siyahkende fotoğrf seçilebiliyor.İyi çalışmalar dilerim..:))))
  BURCU AKTAN TÜZER - İZMİR


  Siparişler 1 günde elime ulaştı.Hızlı kargolamanıza,ilginize,paketlemenin bu kadar özenli yapılmasına ve ürünlerin kalitesine teşekkürlerimi sunarım ve tebrik etmek isterim.Tekrar görüşmek üzere...Saygılarımla.
  FULYA KOKEN – İSTANBUL


  Merhaba,Üründe bir gecikme yaşamadım güvensizlik hissetmedim teşekkürler.Kargoyla ilgili problem yaşadım fakat daha sonra çözümlendi tşkler.
  ATİLLA BULUT - İSTANBUL


  Ürünle ilgili bir sorun yaşamadım. kargoda da gecikme değil erken ulaşma oldu. perşembe diye rica etmiştim ama çarşambadan teslim edildi. bir gün önce doğum günü kutlamış olduk. herşey için teşekkür ederim.
  HALE ALEV- İSTANBUL


  Teşekkür ederim..Kupa sağlam ve zamanında elime ulaştı.. Yalnız kupadaki resim içine sıcak su koymadan da belli oluyor...neden ?Saygılarımla
  CANAN DEMİRTAŞ - İSTANBUL

  23.06.2009 tarihinde sitenizden satın almış bulunduğum resimli çini tabak baskıyı bugün teslim aldım Paketi akşam eşimin yanında açmamla büyük hayal kırıklığı yaşadım. Şöyle ki ekli resim dosyasından da anlayacağınız üzere sağ yanağımın üzerinde nerdeyse suratımın dörtte biri büyüklüğünde koyu bir lekenin olduğunu gördüm. Sizden büyük bir hevesle satın almış olduğum tabak ve baskı kalitesi müşteri yorumlarında yazanla uyuşmuyor.Bu nedenle sizden ürünümü yenilemenizi ve tarafıma yeni  hatasız  başka bir ürünü aşağıda yazılı adrese göndermenizi rica ediyorum. Aksi takdirde para iadesi talep ediyorum.
  SULTAN AKPOLAT - İSTANBUL


  ilginiz için teşekkür ederim, ürünün siparişinden elime ulaşma aşamasına kadar hiçbir sorun yaşamadım, kısa sürede elimde olduğu için ayrıca teşekkür ederim, iyi çalışmalar.
  SEDAT ÖZTÜRK - DÜZCE


  Teşekkür ederim üründe hiçbir problem yaşamadım tam istediğim gibi olmuş her şey tamdı kargo da zamanında ulaştı yalnız sadece sanal postla işlem yaptık ama bana herhangi bir belge iletilmedi bununla ilgili .bu konuda tereddütlerim var mümkünse kredi kartı bilgilerimle yapılan işlemle ilgili yazılı bir belgeyi bana mail yolu ile iletir misiniz ?.
  NESLİHAN ACAR - İSTANBUL


  Merhaba Hiçbir sorun yaşamadım, aynı gün kargoya verildi ve ertesi gün elime geçti ve size teşekkür telefonu açtım hızınız ve üründe isteklerimin aynı olması konusundaki titizliğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim
  DİLEK TANRISEVER - İZMİR


  Siparişi takibeden 1 gün içerisinde ürün elime ulaştı. Özellikle müşteri hizmetleri sorduğum herşeye mükemmel cevap verdi. Türkiye&tt2;de görmeye hiç alışık olmadığımız bu hizmet için sonsuz teşekkürler.
  MURAT YURDAKUL - BİLECİK


  Öncelikle ilgi ve alakanız için teşekkür ederim.Üründen gayet memnunum.Gerek kargo,gerek sitenizdeki işlemlerle ilgili bir sıkıntı yaşamadım.Tekrar teşekkür ederim.Arkadaşlarımada tavsiye ettim.İyi çalışmalar.Taner
  TANER SALMAN - İSTANBUL


  Problem yok, cok tesekkur.sadece kupalardan birinin uzerine yapistirilan resim ufakti.Ama tesekkur ederim memnunum
  EMRE ÇABUK - İSTANBUL


  Selamlar,siparişimi sabah 8,50 de vermiştim.aynı günün akşamında 21,50 de mail geldi siparişiniz kargoya verilmiştir diye.ve kargom ertesi gün elimdeydi.bu kadar kısa sürede ve sorunsuz olması beni çok şaşırttı.herşey harikaydı.bir sorun yaşamadım.emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerrr
  KÜBRA ÇİÇEK - AYDIN


  Merhaba,Satın aldığım ürünü çok beğendim, gerçekten mükemmel olmuş tebrikler...Kargo biraz geç geldi.Sitenizde bir zorluk yaşamadım.Selamlar
  DOÇ.DR.KEMAL İSLAMOĞLU - ANTALYA


  Çok teşekkür ederim tam zamanında elime ulaştı ve çok güzel olmuş tam istediğim gibi olmuş.
  MEHTAP SEREN - BURSA


  Herhangi bir sorun yaşamadım ilginize teşekkürler
  MURAT TAŞDELEN - LEFKOŞE


  Sayın Yetkili,Ürün ödeme yada kargo ile ilgili herhangi bir problem yaşamadım.İlginize teşekkür ederim.İyi çalışmalar.
  SİNEM ERKAN - İSTANBUL


  Sayın E-kupa çalışanları;Göndermiş olduğunuz ürünle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım, ürün istediğim özelliklerde ve çok hızlı bir şekilde geldi, alışveriş esnasında da bir zorluk yaşamadım. İlginiz ve hizmet kaliteniz için teşekkür ederim.İyi çalışmalar.....
  SERKAN İÇÖZ - ADANA


  Kargo’da bir gecikme olmadı.Fakat göndermiş olduğum üç resim içinden sadece bir tanesi kullanılmış olarak siarişim elime ulaştı. Gönderdiğim mesajı ve resimleri teyid etmek üzere sisteminizi bir geri dönüşte bulunsa daha sağlıklı olur. En azından işlem bittikten sonra hatanın telafisi daha geç oluyor...Teşekkürler…
  FATMA KARAKULOĞLU - İSTANBUL


  Ürün ile ilgili bir sorun yasamadım gayet iyi durumda ve zamanında geldi urun. Alışveriş esnasında ilk defa sitenizden alışveriş yapıyor olmam dolayısıyla acaba zamanında teslim edilir mi endişesi yaşamıştım, ancak böyle bir problem söz konusu olmadı.Hersey için teşekkürler,
  AYŞE İYİGÜN - İSTANBUL


  Göstermiş olduğunuz ilgiye Çok teşekkur ederim ürün ile ilgili hiç bir sorun bulunmamakta başarılarınızın artarak devamını dilerim.iyi çalışmalar...
  BURAK ÖNEN - ADANA


  Sayın İlgili;Kupam geldi ve resimler tahmin etttiğimden daha güzel olmuş. Hem hızlı ,hem de kaliteli hizmetiniz için çok teşekkür ederim. Bu kadar farklı bir hediye vermemde yardımcı olduğunuz için teşekkürler.
  ZUHAL KADIOĞLU - İSTANBUL


  Kristal baskı sipariş etmiştim ve bugün elime ulaştı. Baskının kristal üzerine yapılacağını düşünüyordum. Ama sanırım kristalin arka yüzünde asetat kağıdı tarzı bir malzemeye baskı yapılmış ve yapıştırılmış. Bu kristal baskı nasıl yapıldı? Benim daha önce gördüğüm kristal baskılar çok daha farklıydı. Bu elime ulaşan baskı onlar gibi değil. Neden?? Tşkr edrm
  İLKNUR CENGİZ - KEŞAN


  Merhaba,Hayır hiç bir sorun yaşamadım.Ürün bir gün içerisinde, aynen denilen gibi, ulaştı bana.Herhangi bir sorunla karşılaşmadım.Her şey için teşekkürler
  AYÇA AKYILDIZ - ANKARA


  Satın almış olduğum üründe hiç bir sorun yaşamadım istediğim doğrultusunda hazırlanmış ve kargoda hemen elime ulaştı çok teşekkür ediyorum sizlere,iyi çalışmalar.
  FEYİZ SARIOĞLU - BALIKESİR


  Merhaba,sihirli kupayla ilgili bir sorun yaşamadım.Evet siparişim isteğim doğrultusunda hazırlanmıştır.Kargo zamanında geldi (siparişten bir gün sonra) Alışveriş esnasında da sitenizde bir sorun yaşamadım.Teşekkürler
  YONCA ÖZLEM ONGUN - İSTANBUL


  Ürünüm istediğim gibi hazırlanmıştı herşey tamdı.Zamanında hatta tahminimden daha çabul geldi.İnternetten alışveriş yapıyorum güvenli olmayan siteleri ve sistemleri kullanmıyorum.Hizmetiniz için teşekkür ederim.
  NAZLIHAN ÖZERKAN - İZMİR


  Merhaba,size teşekkür maili atıcaktım ama bir türlü fırsatını bulamadım.Erkek arkadasım ürününüzü eksiksiz bir şekilde teslim almış.Kargoda tam gununde elinde olmuş.Ayrıca sizden bir ricam olmuştu, yazdığım notuda bardağın içiresine koymuşsunuz.Ve ne hoş bir tesadüftür ki kağıdı bile yeşil seçmişsiniz.Erkek arkadasım notu benım yazdıgımı bıle dusunmuş :)Gerçekten çok tesekkur ederım ellerinize, emeğinize sağlık.Daha değişik nice süprizlerle sizinle tekrardan görüşmek dileği ile İyi çalışmalar diliyorum.
  MERVE KARACA - BURSA


  Çok teşekkür ederim ilginize.Herhangi bir problem yaşamadım.2günde elime ulaştı siparişim.
  BÜŞRA BAĞLAN - BURSA


  Siparişimi verirken de teslim aldıktan sonra da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. başlangıçta kafamda bazı soru işaretlerim vardı ancak beklediğimden çok daha iyi çıktı. teşekkür ederim.
  HATİCE ÇELİK - TEKİRDAĞ


  Ürün düşündüğümden daha güzel ve kaliteli baskısıyla beni şaşırttı elime geçinceye kadar hiç bir sorun yaşamadım gerçekten teşekkürler
  MEHMET KAR - İSTANBUL


  Tesekkurler siparişi aldım gayet gÜzel hazIrlanmış ancak mng kargo yerine aras kargo daha iyi olabilirdi bir süre paketi bulamadılar aras kargodan aldığım kargolara daha kısa surede ulaşıyorum ve hiçbir sorun cıkmıyor tabi bu atasehir şubesi için geçerli olabilir. Ürün üstündeki resim gayet güzel basılmış ve üstünde hiçbir sorun yok teşekkurler...
  SELÇUK HAZAR - İSTANBUL


  Sayın E-kupa yetkilisi,Siparişim ile ilgili hiç bir sorun yaşamadım. Ambalaj, zamanlama herşey iyi idi. Teşekkür ederim.
  PROF.DR.CEM ŞENSÖĞÜT - KÜTAHYA


  Sayın yetkili; Siparişim sitenizde belirtiginiz zaman dilimi içerisinde ve istedigim şekilde teslim edildi. çalışmalarınızdan dolayı tebrik ederim.
  SERKAN ÇETİNTÜRK - KIRŞEHİR


  Ürünü çok beğendim, resim baskı kalitesi daha iyi olabilir. pil koyma kısmı biraz küçük, pili yerleştirmekte zorlanıyo insan. iyi çalışmalar..
  HÜSEYİN öZDEMİR - KAYSERİ


  Satın aldığım ürünle ve teslimatla ilgili herhangi bir sorun yaşamadım. Verdiğiniz hizmet için teşekkürler...
  MERVE YAVUZ - İSTANBUL


  Merhaba,Ürün ile ilgili bir sıkıntı yaşamadım, aksine cok memnun kaldım. Teşekkürler.İyi günler.
  BANU GÜLŞAH GEZGİN - İSTANBUL


  Tekrar merhaba Paketim bugün kargo sirketinin ciddiyetsiz calışması sebebi ile teslim edilemedi bilginiz olsun size tavsiyem bu kargo sirketiyle çalışmazsanız daha iyi olacaktır.
  MERT ÇAKICI - İSTANBUL


  Merhaba Ürün elime ulaştı. Sihirli bardak almıştım ürünle ilgili bir problem yok gayet güzel, hoş olmuş. Yalnız daha da iyi olabilir. Resimlerin etrafında boşluklar kalması yerine, küçük kalpler serpiştirilebilir. Herhangi bir problem yok.  Kargo ile biraz sıkıntımız oldu.Ürün ertesi gün elime ulaşacakken adamlar evi bulamamışlar. ilçenin en basit yerindeydi ev. kargonun şubesi ilçede yok o yüzden bir gün geç ulaştı. telefon görüşmelerimiz onucu ertesi gün elime ulaşıştı ürün. Ama kargonun herhangi bir hatası yok. Çünkü beni aramışlar evi aramışlar ulaşamamışlar. Neyse sizlere iyi çalışmalar başarılar kolay gelsin. Sonraki alışverişlerimizde görüşmek üzere..
  MUSTAFA ARSLAN - ANKARA


  Sn. E-Kupa.Com ilgilisi,Gerek müşteri hizmetleri olarak gerekse ürün ile ilgili olarak son derece hızlı bir şekilde yardımcı olmanız beni şaşırttı..e-ticarette en önem verdiğim şey müşteri hizmetleri ve kargolama sürecidir.sizde ilk alışverişm olmasına rağmen gördüm ki 2si de çok iyiydi.kendinizi bozmadan aynen bu şekilde ürün ağınızı da genişleterek büyümeniz ve uygun fiyatla kaliteli bir şekilde bize sunmanız temennisiyle teşekkür ediyorum..ürünle ilgili ve teslimatla ilgili bir sorun yaşamadım..iyi çalışmalar..
  OKAN OKAY - İZMİR


  Ürünü belirttiğiniz süre içinde teslim aldım herhangi bir problem yoktur.İlginiz için teşekkür ederim.
  SİNEM AYKIRCA BAŞAT - BURSA


  Satın aldığım ürünle ilgili hiç bir problem yaşamadım. Ürünü zamanında teslim aldım ve tahmin ettiğimden çok daha iyi oldugunu gördüm. bizlere sundugunuz hizmet için tesekkur ederim.
  NURAY KAHYAOĞLU - İSTANBUL


  Merhaba;Satın aldığım ürünle bir sorun yaşamadım.Kargoma ulaşarak ulaşım bilgilerimi kendim edindim.- belirttikleri zamanda elime ulaştı-.Uyardığınız şekilde kutuyu kontrol ettim.Paket cok iyi sarılmıştı.Başına bir şey gelmesi biraz zor olurdu gerçekten.Sitenizden alışveriş ederken en memnun olduğum nokta,ödeme konusundaki bilgilendirme ve hatırlatma uyarı yazılarıydı.İlk defa internet üzerinden bir alışveriş yaptım.Ama güvenimi çabuk kazandığınızı söyleyebilirim.Her türlü soruma çok çabuk cevap verdiğiniz,beni sık sık bilgilendirdiğiniz,işinizdeki hassasiyet ve ciddiyetiniz için ayrıca teşekkür ederim.Başarılar...not:sitenin görselliğinde değişiklikler olabilir.uzmanı olmadığım için öneri veremiyorum.ama sıradan siteler gibi görünmezse sanırım güvenilirliğiniz daha da anlaşılır olabilir.
  SEHER BAYSAN - YOZGAT


  Ürünümüzle ilgili sorunumuz yok, hizmetinizden çok memnün kaldım.Hızlı ve yapıcı çalışıyorsunuz, bu bana çok yardımcı oldu.  İnternetten birkaç site daha bulmuştum ama hiçibiri sizin kadar hızlı ve pratik değildi.Yalnızca, MNG kargo söylendiğinden 1 gün sonra ulaştırdı kupayı.Telefon açtığımda, araba arızası olduğu için gönderemediklerini söylediler.1 gün geç gelmesinde problem olmadı, ama olabilirdi de.Herşey içibn teşekkürler,
  DİLARA ÜSTÜNDAĞ - İSTANBUL


  Merhaba,doğrusunu söylemek gerekirse, ben üründeki işçilikten memnun kalmadım. Kupa geldiğinde sanırım tozlu bir ortamda boyandığından üzerinde pütürcükler ve alt köşesinde ufak bir boyanmayan kısım vardı.Şikayetimi ilettim, benimle ilgilenildi ve yeni kupa geldi ancak diğerine göre iyi olsa da bununda kulpunda ufak bir boyanmayan yer yine mevcuttu.Ayrıca sanırım resmi fincana tuturmak için bant yapıştırılmış ve o izlerde kupada duruyor normal bir yıkama ile de çıkmıyor.Sonuç olarak bence işçiliğinizin geliştirilmesi iyi olabilir.Kupanın konduğu kutu da malesef hoş değil, sanırım hediye için ayrıca hediye kutusu alınsın düşüncesi ile yapılmış bir kutu.Son olarakta bu tip ürünlerde tam siyahlık olmadığından, daha sıcak su konmadan alttaki resmin belli olması beklenen güzel etkiyi azaltıyor. Tam siyahlık sağlamak teknik olarak mümkün olmuyorsa belki müşteriler, gri yada siyah-beyaz resimler konusunda teşvik edilip daha hoş sonuçlar çıkması sağlanabilir.Ancak sipariş, teslimat ve müşteri ilişkileri konusunda başarılı olduğunuzu düşünüyorum, iyi çalışmalar dilerim.
  ORHAN KAÇAR - İSTANBUL


  Teşekkür ederim ilginiz için süper olmuş aynı süre içinde elime ulaştı. kupanın tamamalanmış haliyle kargo etmeden mail atmanız daha ii olblir.ben çok memnun kaldım  ii çlışmalar dilerim.
  SEVİLAY GEMİCİ - İSTANBUL


  Satın aldığım ürünle herhangi bir sorun yaşamadım ve çok kısa süre içinde ürün elime ulaştı.İnternetten sipariş verdiğim için biraz tedirgindim ama ürünün hızlı bir şekilde elime ulaşması ile bu tedirginliğimi tamamen giderdi. Sadece mng kargoda sorun yaşadım, ürünü teslim aldıkları halde isim ve soyisimle baktıklarında sizin adınıza bir kargo yok dediler. Bunun için e-kupa&tt2;dan yetkili biri tel ile sorunu anlattığımda hemen yardımcı oldu. Sizi bana bir arkadaşım çok memnun kaldığı için tavsiye etti, bende şimdi çevremdeki herkeze sizin sitenizi ve ürünleriniz anlatıyorum. Anlatmaya çokta gerek kalmıyor sipariş verdiğim ürünü gören herkez nerden yaptırdın diye soruyor.Verdiğiniz ürün kalitesi, hızlı hizmet ve güven için çok teşekkürler.
  SACİDE CİCİBAŞ - BALIKESİR


  Siparişi verilen urun resimde görüldüğünden biraz farklıdır farklı olması resmin altıdan belli olması (soğuk halinde) ve lekelerin bulunması azda olsa bunlar çok büyüt kusurlar değil fakat kargonun bana 2 gün den daha sonra teslim edilmesi sorun olmuştur.Yinede verdiğiniz emeğe ve öneme karşılık tüm e-kupa çalışanlarına teşekkür ederim.
  YUNUS AY - İSTANBUL


  Öncelikle siparişimle ilgili yorumumu siparişimi aldığım gün belirtmek istedim fakat sitenizden yorum ekleyemedim..göndermiş olduğunuz maille bu fırsatı yakalamış oldum..teşekkürler.. :)ne siparişimle ne de kargo süresiyle hiç bir problem yaşamadım..aksine çok ama çok memnun kaldım..sayenizde yüzü gülen bir çok kişi oldu..herkese tavsiyede bulunmakta çekinmiyorum..tüm ekibinize başarılar diliyor, güvenilirliğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum..
  MÜGE GÜLTEKİN - BALIKESİR


  MERHABALAR ALDIGIM URUN BELIRTILEN ZAMANDA TESLIM EDILDI AYRICA SITENIZE YONELTTIGIM HER SORUM COK HIZLI SEKILDE YANITLANDI BUNUN ICIN AYRICA TESEKKUR EDERIM.ALDIGIM URUNLEDE SUAN ICIN SORUN YASAMIYORUM.TESEKKURLER IYI CALISMALAR
  YILDIZ TAÇYILDIZ - İSTANBUL


  Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim..Sürem çok kısıtlıydı ve acil olarak gönderinin elime ulaşması gerekiyodu.Siparişi verdiğim günün akşamında ürün kargoya verildi ve ertesi günde elime ulaştı.Üründe hiç bir sorun yok , tam beklediğim ve istediğim gibi.Süpriz yapmak isteyenler mutlaka sipariş vermeli.(herkese tavsiye ediyorum).Tekrar tekrar teşekkür ederim.iyi çalışmalar.
  BURAK SAZYEK - İSTANBUL


  Gerçekten çok teşekkür ederim tam zamanında yetişti.Ve de çok güzel olmuştu tam istediğim gibi :D
  MERT BEŞLİ - KOCAELİ


  1) Hayir yasamadim herhangi bir problem. Yalnizca anahtarligin kenarlari pis geldi.2) Evet. Telefonla da sormustum ve tam zamaninda elime ulasti tesekkurler.3) Siteniz cok isime yaradi ve gercekten kolay bir kullanimi var, tesekkurler.
  EYTAN ANJEL - İSTANBUL


  İlk önce yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım ayhan bey size sipariş verirken endişeliydim açıkcası 30 aralık olmuş ben daha anca yeni yıl hediyesi siparişi verecektim ve geç kalmıştım. bizzat kendinizin birebir ilgilenmesi ve ürünlerin üreticiden tedariği ve hediye edilecek kişiye ulaşıncaya kadar olan süreçte inanın sizin gibi yardımcı olan sanal alışveriş mağazası görmedim.size hediyelerin  yılbaşına ulaştırılması konusundaki yardımlarınız için müteşekkirim. çalışmalarınızda başarılar dilerim. umarım her zaman aynı hızda kalitede ve anlayışla hizmetinize devam edersiniz.saygılarımla,
  ERHAN KÜLÜK - İSTANBUL


  1- Hayır kesinlikle aldıgım ürün konusunda hiç bir sorun yaşamadım.
  2- Siparişim istedigimden daha güzel olmuş kesinlikle her sey mükemmel.
  3- Kargonun gercekten bu kadar kısa sürede gelmesini beklemiodum.
  4- Siteniz alısveriş acısından cok rahat ve güvenilir.
  Herşey için çok tesekkür ederim iyi satışlar...
  MUSTAFA BİÇER - ORDU


  Her şey için teşekkür ederim.Bir problem ile karşılaşmadım.
  AHU YAĞCI - İZMİR


  Merhaba,sizden kısa bır süre öncesinde (sihirli kupa) almış ve; ilgi ve alakanızdan,sitenin güvenliğine,ürünün mükemmelliyetine güvenerek arkaşıma tavsiye ettim.İkinci siparişimi (puzzle) arkadaşımın adına sizden ıkı farklı tane aldım.Arkadasımın adına ve kendı adıma size cok tesekkur ederım.size güvenerek bırkez daha yanılmadıgımı anladım.Daha nıce projelerde bır arada olmak dileği ile.İyi çalışmalar , kolaylıklar diliyorum.
  MERVE KARACA - BURSA


  Ürün gayet güzel ve kullanışlı ayrıca zamanında geldi Teşekkürler...
  MURAT DOĞANAY - ANKARA


  İlginiz için tekrar teşekkür ediyorum.Ürünle yada teslimatla ilgili bir sorun yaşamadım çalışma şekliniz gayet düzgün. Bu prensip ve düzenle çalışmaya devam etmenizi umuyorum.Ürünle ilgili eleştireceğim tek şey bardağın ağız kısmında ufak tefek siyah lekelerin olması. Buda baskıdan kaynaklanana birşey çok fazla göze çarpacak boyutta değil ama daha pürüzsüz bir görünüm sağlandığı takdirde daha da etkileyeci olacağını düşünüyorum.İyi çalışmalar...
  ŞİRİN TAŞDEMİR - İSTANBUL


  Çok teşekür ederim.Ellerinize sağlık çok güzel olmuş kargoda tahmin ettiğimden kısa bir sürede getirdi üründende hizmettende çok memnun kaldım.İlgi ve alakanıza tekrar teşekür eder iyi çalışmalar dilerim ..Saygılarımla ...
  RABİA SANCAKLI - İSTANBUL


  Tam zamanında ürünler elimde oldu ve eşime çok güzel süpriz yaptım saynizde gerçekten çok teşşekkür ederim bundan sonra daim müşterinizim gerçekten herşey süperdi
  NURAY AYÇİÇEK - TRABZON


  Teşekkür ederim bir sorun yaşamadım
  GÜRCAN KAHRAMAN - İZMİR


  Merhaba,Sipariş ile ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Tahminimden çok çok güzel oldu. Sizden aldığım için çok memnunum.Dikkatimi çeken bir tek olumsuz konu var. O da internet sitesi ile ilgili sistematik bir hata diye düşünüyorum. Bana siparişim tek kargo ile gelmesine rağmen iki kargo ücreti çekilmesi. Yani iki farklı ürün sipariş ettim diye çift kargo ücreti alınıp, siparişleirn tek bir kargo ile gelmesi. Burada tabiki mantıklı olan tek kargo ile yollanıp, tek kargo ücreti alınması.İlgi ve alakanıza teşekkür ederim.
  BİLGE NUMANOĞLU - ANKARA


  Kolay gelsin ,tşk ilginize çok memnun kaldım kalemleriniz güzel hizmetiniz güzel.Birde bunun garantisi nasıl olacak bişey olursa nasıl davranacağı.Tşk kolay gelsin.
  ADEM GENÇ - İSTANBUL


  Gerçekten çok teşekkür ederim size ve ekibinize. Siparişim istediğim şekilde ve zamanda adresine teslim edildi. Bu ikinci siparişim sitenizden. İlginizden dolayı teşekkür ederim.
  ONUR YILDIRIM - GAZİANTEP


  Aldığım üründen gayet memnunum. Kargo teslimatı tam zamanında gerçekleşti.Önümüzdeki günlerde Aynı üründen başka resimlerle sipariş vermeyide düşünüyorum.Sadece Kargo şirketleri alınan kargonun açılıp kontrol edilmesi konusunda rahatsızlık yaşatıyorlar.Kargo açıldığında teslim alınmıştır gibi bir kural uygulama çabaları mevcut.
  KURTULUŞ AYDIN - TOKAT


  Ürün hakkında diyeceğim yok. Çok güzel. Teşekkur ederim.Ama kargo hakkında biraz şikayetçiyim.Kendilerinede mail gönderdim ve bana döndüler.Ben kamu sektöründe vatandaş bağlantılı çalışıyorum. Mesai saatlerinde izin almam çok zor. Kargo şirketi ürünü öğle paydosunda getirmiş beni yok diye not bırakıp gitmiş. Öğle paydosunda kamu işyerlerinde kim bulunur bilemiyorum. Defaaten izin alamadığımı lütfen yardımcı olmalarını istememe rağmen kesinlikle oralı olmamışlardır. Güç bela izin alıp gidip ürünü teslim aldım.Tekrar teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim.Saygılar.
  İSMAİL TAŞ - BURSA


  Beklediğimden çok daha kısa sürede geldi ürün istediğim gibi ve sorunsuzdu Teşekkürler.REsmin kupa üzerindeki görüntüsünü mail olarak gönderseniz,müşteri onay verse nasıl olur ?
  İSMAİL GÜNGÖR - İSTANBUL


  Siparişim elİme zamanında ulaştı fakat gömderdiğim resimlerden eksik basılanlar olmuş :((
  FATMA KARAKULOĞLU - İSTANBUL


  Gerçekten çok memnun kaldım.aldığım ürün 2 saat içerisinde hazır hale getirilip 3. saatte kargoya verildi.ve 24 saat dolmadan elime ulaştı.gerçekten çok güzel çalışıyosunuz.tebrik ederim sizi.bi çok arkadaşıma da sizi önerdim.eminim onlarda memnun kalacaktır.ii çalışmalar
  KORAY YAVUZ - BOLU


  2 tane resim basılsın demiştim biri yatay biri dikey ama sadece yatay olan basılmıştı.
  UTKU ŞEN - İSTANBUL


  Sayın Yetkili,Sitenizin ismini daha önce duymamıştım.Tesadüfen internette dolaşırken gördüm. Açıkçası internetten birşey almayı pek sevmiyorum çok özel hediyeler dışında.Seçmiş olduğum ürün sipariş verdiğim günün ertesi günü sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Tahminimden çok daha kaliteli hazırlanmış tek kelimeyle harika. Eşime babalar günü hediyesi olarak aldım. Eminim o da çok beğenecek.Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam Ayhan Bey ile görüşmüştüm siparişimle ilgili olarak. Kısa sürede beni arayıp bilgi verdikleri için de çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle konuştuktan sonra siparişimin hazırlanıp ertesi gün elime ulaşacağına dair hiç bir şüphem kalmamıştı zaten.Teşekkürler...
  ESER SEVİNECEK - BURSA


  Daha önceleri bu şekilde siparişlerim hiç olmadı internetten. araştırdıgım birkaç sitede okudugum yorumlar güvensizliğime sebeb olmuştu. rastgele  sizin sitenizi gördüm üye oldum ve müşteri yorumlarını okudugumda hiçbirinde olumsuz hiçbirşey görmedim.gerçekten 4 4 lük bir site olmuş öncelikle emeğinize gerçekten saygı duyulacak cinsten.verdiğim sihirli kupa siparişi tahmin ettiğimden çok daha güzel ve öle biir titizlikle yapılmışki hayran kalmamak mümkün değil.şaşkınlık yaratan beklediğimdende erken gelen kargonuzu saymıyorum bile. :) güvenlilik bi yana vay be dedirten tek şeyde 25 lira olan bir ürünü birazcık fazla yatırdım diye üstünü geri göndermeniz:) gerçekten söyleyecek hiç bişey bulamıyorum olanağanüstü bir memnuniyet benimkisi.tebrik ediyorum gerçekten.emeğiniz müşteri memnuniyetiniz, ve gerçekten bilinçli ciddi bir iş potansiyelinizle istediğim ürünü istediğimden daha güzel bir şekilde,en kısa zamanda eliime ulaştırdıgınız için teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum..
  PINAR ÖZYANIK - MUĞLA


  Hersey cok iyiydi.Özellikle Cüneyt Bey’in ilgisine teşekkur ederim.Selamlar
  BURAK SUPHİ ADAK - İSTANBUL


  Sipariş verdiğim porselen kupanın kalitesi gerçekten iyi, yalnız fotoğraf bilgisayarımda daha net iken kupada basılı halinde net değil gibi. Kupa baskısı olmasından dolayı veya göndermiş olduğum fotoğraftan olabilir emin değilim. Onun haricinde fotoğraf basımında kullanılan mürekkep ve baskı oldukça kaliteli görünüyor. Ürünün bir gün içerisinde kargoya verilmiş olması da güzel, araya haftasonu girdiğinden ürünün elime geçmesi biraz zaman aldı doğal olarak:) Özetleyecek olursak, genel olarak siparişimden memnun kaldım, bundan sonra benzeri ihtiyaçlarım için sizi tercih edeceğim. İyi çalışmalar dilerim, saygılar.
  ADEM YAĞIZ - İSTANBUL


  İlginizden dolayı çok teşekkürler,Ürünler gayet güzel olmuş bir problem olmadı.Hatta birkaç gün içinde tekrar sipariş vericeğiz.Tekrar teşekkürler.
  PROSAM LTD.ŞTİ. - SAMSUN


  Çok teşekkür ederim size , tam zamanında ulaşmış çok hoşuna gitti sevgilimin...
  SONER TATAR - İSTANBUL


  Ürün ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadım ancak kargo paketi deforme olmuştu ayrıca ürün faturası da bana ulaşmadı.
  AYŞEGÜL YAZICI - İSTANBUL


  Sizden bu maili almasam da ben uygun bir zamanda tşk. maili gönderecektim size.Sipariş verdiğim kalemim tam istediğim gibi ve beklediğimden de kısa sürede elime ulaştı.Telefonla size ulaştığımda da herkes yardımcı olmak için elinden geleni yaptı.İnternetten alışveriş yapan biri olarak uzun süredir bu kadar hızlı teslim aldığım ve tam istediğim gibi hazırlanmış bir ürün almadığımdan,size tşk.maili atmak ve çevremdeki herkesle memnuniyetimi paylaşmak boynumun borcudur artık..:)sizlere tekrar tşk.ediyor,benim gibi size güvenen herkesi mutlu edeceğiniz bol siparişli günler diliyorum.
  NESRİN AK - İSTANBUL


  Sipariş ettiğim ürün çok kısa bir süre içinde elime ulaştı ve üründen çok memnun kaldım. Kargoyla ya da ürünle ilgili en ufak bir sorun yaşamadım. Verdiğiniz hizmetten çok memnun kaldım. Keyifli ve güvenli alışveriş için herkese e-kupayı tavsiye ederim.
  MERİÇ ATİK - ANKARA


  Gayet memnun kaldım ancak ürün gamınızı biraz daha genişletebilirsiniz.iyi çalışmalar.
  ÇAĞRI BAYRAMOĞLU - İSTANBUL


  Sitenizden 3 adet kupa yaptırdım gerçekten ilginizden ve ürününüzden çok memnun kaldım. Dilerim başarılarınız hep devam eder.Kargo konusunda ise hiç bir sıkıntı yaşamadım bugün verdiysem yarın ürünüm elime ulaştı. O konudada ayrıca teşekkür ediyorum tekrar başarılarınızın devamını diliyorum.Kolay gelsin.
  SEMRA AKIN - İSTANBUL


  Merhaba, ürün elime çok hızlı ulaştı teşekkürler.. bardağa sıcak su koydum ressimde çıktı... fakat döktüğümde alttaki siyah boyası aktı resmin üzerine geldi ve buda iz yapttı boya çıkmadı vaktim olmaadığı için geri gönderme şansımda yoktu malesef bu konuda pek memnun kalmadım.
  DERYA EZGİN - İSTANBUL


  Ürün konusunda hiç bir sıkıntım olmadı...İlginize teşekkür ederim,sürekli alışveriş yapmayı düşünüyorum
  OSMAN HAMZAOĞLU - İSTANBUL


  Herşey o kadar güzeldi ki çok memnun kaldım,umduğumun da üzerindeydi çok çok teşekkür ederimm...
  ALİYE TEZ - İSTANBUL


  Sn e-kupa çalışanları satın aldığım üründe  ve  kargoda hiç bir sorun yaşamadım ve siparişim çok güzel bir şekilde hazırlandı ve inanılmaz bir hız 2 gün içersinde siparişim istediğim adrese teslim edildi.gerçekten çalışmanızdan çok memnun kaldım.teşekkür eder başarılarınızın devamını diler yeni yılınızı kutlarım
  GURBET MELİKOĞLU - İSTANBUL


  Sitenizden ilk defa alış veriş yapıyorum. Satın aldığım seramik sihirli kupanın resim uygulamasını beğendim. Ancak kupanın içindeki beyaz kısımlara siyah renkli boyadan bulaşmış, hoş bir görüntü yok..açıkçası iade etmeyi düşündüm ama hediye olması ve yenisi için zamanımın olmaması nedeniyle iade edemiyorum.  Kargo konusunda bir sıkıntı yaşamadım.
  AYSEL SIRMA - İSTANBUL


  Herhangi bir sorun yaşamadım, yalnız MNG kargo takip sistemi çok kötü.
  ENGİN ALTINTUĞ - İSTANBUL


  Gerek siparişimden gerekse kargo teslimatından oldukça memnun kaldım çok teşekkür ediyorum.Tek kelimeyle süper
  GÜLTEN GENİŞOĞLU - İSTANBUL


  Ürününlerinizden çok memnun kaldım. Teslimat süresi de çok iyidi. Siparişi verdikten sonra 24 saat içinde ürünlerim sorunsuz teslim edildi.Teşekkür edrim.
  REHACAN ERUS - İSTANBUL


  Sipariş etmiş olduğumm hediyelik sihirli kupa bardağımın zamanında gelişi beni memnun etti. Bunun yanı sıra  baskısı resim kalitesi gerçekten beğenildi emeğiniz için teşekkür ederim.. Beklediğim gibiydi :))
  NİLGÜN TELLİ - İSTANBUL


  Merhabalar,Aldığım kupa ile ilgili olarak. Bu kupanın aynısından çoklu miktarda yaptırmak istiyoruz. Bu durumda nasıl bir fiyatlandırma oluyor acaba? Ürünle ilgili olarak ise genel görüşlerim iyi olmakla birlikte, baskı kalitesi daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Turuncu baskılı olan tarafta renkler beyaz kısma biraz dağılmıştı.İyi günler…
  BAHADIR ALMACI - İSTANBUL


  SATIN ALDIĞIM ÜRÜN ÇOK GÜZEL.BEĞENDİM.ZAMANINDA ELİME ULAŞTI TEŞEKÜRLER.
  ATAÇ ALIMLI - İSTANBUL


  Öncelikle herşey hızlı ve memnuniyet verici ancak benim istedim duvar saatinde resim siyah beyaz oldugu için saatin akrep ve yelkovanı da siyahmış bu nedenle akrep ve yelkovan gözükmüyor buna çözüm bulunabilirmi ? sevgi ve saygılarımla
  SAYİT DEMİRAL - İSTANBUL


  Sn Yetkili ,Teşekkür ederim memnun kaldım herşeyden Saygılarımla,
  DEMET ALVER - İSTANBUL


  Urun zamaninda ve elime iyi ambalaj yapilmis sekilde ulasti cok memnun kaldim...urun icin aramaniz tavsiyede bulunmaniz ayrica hosuma gitti...sizden baska urunlerde almak isterim, ilginize tesekkur ederim iyi calismalar...
  AYŞENUR KAYNAK - İSTANBUL


  Çok kısa sürede sorunsuz olarak siparişim elime ulaştı teşekkür ederim
  METİN DEMİR - İSTANBUL


  Günaydın ,Hiç bir sorun yaşamadım ve çok memnun kaldım herşey için teşekkürler. Saygılarımla ,
  DEMET ALVER - İSTANBUL


  Merhabalar,Baskı kalitesi çok güzel olmuş. Kargo çok hızlı ve sorunsuz elime ulaştı. Kırılmasın diye her türlü tedbiri almışsınız teşekkürler.İyi çalışmalar
  NİHAL VURAL - İSTANBUL


  Ürün elime beklediğimden de hızlı geçti. Satıcının ilgisi ve her soruma cevap vermesi çok mutlu etti beni, Ürün ile ilgili oldukça fazla tereddütlüydüm olur mu olmaz mı şelkinde ama bütün tereddütlerim ortadan kalktı.Satıcı fazlasıyla yardımcı oldu iyi kide almışım.Düşünen herkese tavsiye ederim.Teşekkürler
  DİLAN ŞAHİN - İSTANBUL


  Meraba sitenizden aldığım ürünel ilgili hiç bi sorun yaşamadım.çok teşekkür ederim tahmin ettiğimden bile kısa bir sürede geldi.özenle çalıştıgınız için çok teşekkür ederim.iyi çalışmalar.
  HİLAL YILMAZ - BALIKESİR


  Merhaba,Satın aldığım ürün beklediğimden daha güzel geldi. Kargo teslimatı hemen ertesi günü gerçekleşti. Siparişlerimin en kısa sürede artacağından emin olabilirsiniz. Teşekkürler.
  NESLİHAN DÖNMEZ - İSTANBUL


  Siparişim zamanıda elime ulaştı, çok da güzel pakelenmişti ancak sihirli kupamın içine su koyduğumda üzerinde çatlak olduğunu ve su sızdırdırğını gördüm. Hemen telefonla e-kupa.com&tt2;a ulaştım ve kupamdan bir adet daha yapacaklarını akşamına da kargoya vereceklerini söylediler. Gerçekten de ikinci kupa ertesi gün sapasağlam elimdeydi. İşi yokuşa sürmeyen, müşteri memnuniyetini önemseyen bu firmaya teşekürü bir borç bilirim. İyi çalışmalar ve iyi kazançlar diliyorum.
  SEÇİL ÇELTİK - İSTANBUL


  İlginizden ve ürününüzdem memnun kaldım İletşim ve alakanınz çok iyi Düşünmediğim halde başka arkadaşlarıma da bu üründen hediye alıcam ve bahsedicem.TEŞEKKÜRLERİMLE
  BÜLENT FAHRİ KILINÇOĞLU - ADANA


  Kargo zamanında geldi ve tam beklediğim gibiydi. Çok teşekkür ederim.
  SELMA PARSİLOĞLU - İSTANBUL


  Merhaba,Kargo tam zamaninda teslimat yapti onunla ilgili bir sorun yasamadim fakat sizden aldigim 4 adet kupanin bir tanesi urunu aldiktan hemen sonra kendi kendine kirildi.Kargo sirasinda bir darbe almamistir cunku kargo gelirgelmez paketleri acip te tek kontrol etmistim. Sonra urunu masanin uzerine biraktim ve 5 dakika sonra gendiliginden tuzla buz oldu. Belki seramigin yapisinda bir problem vardi bilemiyorum.Ama bence bunu dikkate alin.Bir de ayrica alisveris yaparken dikkat etmemisim herbir kupa icin ayri ayri kargo parasi verdim. Bir defada birden fazla alisveris yapildiginda malzemeleri zara gormeyecek sekilde tek bir paket yapmaniz daha uygun olur bence.Iyi calismalar.
  ÇAĞLA ALTOK - İSTANBUL


  Tşk  bardağım  sapa sağlam elime  geçti  çokta  hoşuma  gitti  başarılarınızın  devamını  dilerim çok memnun kaldım iyi  çalışmalar...
  MUSTAFA BAYRAM SELÇUK - ERZİNCAN


  Satın aldığım ürünlerle ilgili sıkıntı yaşamadım kargo gece saat  22.00 da olsa da getirerek teslim etti açıkçası bu durum hoşuma gitti , ürünler beklentimi karşıladı ben en çok kalemkutusu.com sitesinden alışveriş yapıyorum ve çok memnunum ilk defa 2. bir site sizi denedim . Sadece siparişimde olan bir ürünün elinizde olmamasından dolayı birkaç gün bekledim bu süreci kalemkutusu daha iyi yönetiuor ayrıca çeşitliliğinizde kalemkutusu kadar fazla değil.Ama ana hatları ile memnun kaldım tekrar alışveriş yapabileceğim bir site.Teşekkürler
  CAN ÖZARAS - AYDIN


  Sayin ilgili,satin almis oldugum urun, belirtilen sure icerisinde elime ulasti. oldukca iyi/korunakli bir sekilde paketlenmisti.bu sebeple sitenizden memnunum.ancak ben bir sorun yasamasam da sitenizde urunu teslim alirken urun saglam mi bakin, daha sonra teslim alin yaziyor. fakat kargo sirketi imzayi atmadan urunu actirmiyor. bence bu sorun dogurabilir.bilginize.saygilarimla,
  BÜLENT ÜNVER - İSTANBUL

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.